Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w załączeniu przekazuje uzupełnienie raportu rocznego za 2019 rok, który został przekazany raportem bieżącym EBI nr 17/2020 w dniu 6 października 2020 roku („Raport Roczny”).
Emitent uzupełnił treść raportu rocznego za 2019 rok o obowiązkowe elementy raportu rocznego, tj.:
1. sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające odmowę wydania opinii i jej uzasadnieniem;
2. pismo Zarządu Emitenta omawiające najważniejsze dokonania lub niepowodzenia Emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności Emitenta na najbliższy rok obrotowy;
3. stanowisko Zarządu Emitenta odnoszące się do odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym przez biegłego rewidenta;
4. opinię Rady Nadzorczej Emitenta odnoszące się do odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym przez biegłego rewidenta.

W załączeniu Emitent przekazuje treść Raportu Rocznego uzupełnionego o powyższe załączniki. Pozostałe obowiązkowe elementy raportu rocznego tj. w szczególności oświadczenie o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect oraz dane finansowe spółek zależnych, które nie są konsolidowane w ramach Grupy Kapitałowej, zostaną przekazane przez Emitenta niezwłocznie po ich skompletowaniu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. - 6.3., 7.1-7.2 i § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

ONICO_SA_2019_jedn_6-10-2020_sign-0.pdf
ONICO_SA_2019_skons_6-10-2020a_sign-1.pdf
ONICO_SA_sprawozdanie_zarzadu_jedn_06_10_2020-2.pdf
ONICO_SA_sprawozdanie_zarzadu_skonsolidowane_06_10_2020-3.pdf
Onico_stanowsiko_zarzadcy_-sig_(1)-4.pdf
Oswiadczenie_Zarzadu-sig-sig-5.pdf
sprawozdanie_z_badania_nJZP.pdf-RL-6.pdf
sprawozdanie_z_badania_skons.pdf-RL-7.pdf
Stanowisko_Zarzadu_Onico_S.A._w_restrukturyzacji_dotyczace_odmowy_wydania_opini-8.pdf
OpiniaRNdoOdmowyza2019_TB-9.pdf
List_Zarzadu_final-sig-sig-10.pdf