Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Onico”, ”Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2019 oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok 2019.
Zarząd Spółki informuje:
a/ Zarządca odmówił podpisania sprawozdania finansowego wskazując, iż nie przysługuje mu kompetencja do podpisania sprawozdań finansowych z uwagi treść postanowienia SR dla m.st. Warszawy w Warszawie Sygn. akt: XVIII GR 23/20, którym Sąd pozostawił Onico wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu, względnie nawet przyjmując posiadanie takiej kompetencji Zarządca wskazał na szereg okoliczności wyłączających możliwość podpisania sprawozdania, co wyrażone zostało szczegółowo w treści pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki.
b/ W związku z powstałymi wątpliwości i rozbieżnością interpretacji co do podmiotu, który powinien podpisać sprawozdania finansowe spółki znajdującej się w sanacji, Zarząd Spółki, nie złożył podpisów pod jednostkowym sprawozdaniem finansowymi Onico za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy Kapitałowej Onico za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Onico oraz Grupy Kapitałowej Onico za rok obrotowy 2019.
c/W opinii biegłego rewidenta – Spółki KPW Audyt sp. z o.o. sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez Zarządcę, a fakt zezwolenia w trybie art. 288 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r. wydanym przez SR dla m. st. Warszawy w Warszawie, o sygn. XVIII GR 23/20, Spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu, nie zmienia, ani nie wyłącza powierzenia kierowania jednostką przez Zarządcę.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje:
 skan oświadczenia Zarządu wraz z pisemnym uzasadnieniem braku złożenia podpisów pod jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki Onico S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Onico;
 skan oświadczenia Zarządcy Onico dotyczące odmowy podpisania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. - 6.3., 7.1-7.2 i § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

ONICO_SA_2019_jedn_6-10-2020_sign-0.pdf
ONICO_SA_2019_skons_6-10-2020a_sign-1.pdf
Onico_SA_sprawozdanie_zarzadu_jedn_06_10_2020-2.pdf
Onico_SA_sprawozdanie_zarzadu_skonsolidowane_06_10_2020-3.pdf
Onico_stanowsiko_zarzadcy_-sig_(1)-4.pdf
Oswiadczenie_Zarzadu-sig-sig-5.pdf