W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. Zarząd spółki ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w związku z trwającym badaniem sprawozdań finansowych Spółki przez biegłego rewidenta – opóźnionym na skutek zmian w organizacji pracy Spółki, zmianie ulegnie termin publikacji raportu rocznego za rok 2019 i skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Onico. Ww. raporty, których data publikacji określona była na dzień 31 lipca 2020, zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 15 września 2020 r.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu