Zarząd spółki ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2020 r., w związku ze zmianami w organizacji pracy Spółki na skutek pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i utrudniony proces gromadzenia dokumentacji, podjął decyzję o aktualizacji harmonogramu publikacji przez Spółkę raportów okresowych.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 6/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za 2019 rok obrotowy przypadać miał na dzień 12 czerwca 2020 r. W wyniku zmiany, nowy termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2019 zostaje ustalony na dzień 31 lipca 2020 r.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu