Zarząd spółki ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2020 r. powziął wiadomość o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego w stosunku do Emitenta.

Zgodnie z uzyskanymi przez pełnomocnika Spółki informacjami postępowanie sanacyjne będzie toczyć się pod sygn. akt XVIII GRs 2/20. Sędzią-komisarzem został wyznaczony ASR Piotr Bartosiewicz. Zarządcą został wyznaczony Pan Tycjan Saltarski. Emitentowi został pozostawiony zarząd w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

O samym złożeniu do Sądu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2019 z dnia 10 września 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Andrzej
Kociubinski
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu