Tytuł raportu: Nabycie znacznego pakietu akcji ONICO S.A.
Data: 28.01.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2020

Nabycie znacznego pakietu akcji ONICO S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd ONICO S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w którym IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo"), informuje, że w wyniku przejęcia w dniach 21-22 stycznia 2020 r., zarządzania funduszami inwestycyjnymi, które do dnia 5 listopada 2019 r. zarządzane były przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., łączny udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo wzrósł powyżej progu 20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed w/w zdarzeniem, fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały akcji Emitenta.

Po w/w zdarzeniu, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo, posiadają łącznie 473 996 akcji Spółki, co stanowi 31,94% kapitału zakładowego Spółki i daje 473 996 głosów oraz stanowi 24,51% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść otrzymanego od Towarzystwa zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Informacja_art_69_ust1_pkt1_ustawa_o_ofercie_spolka-ONICO_21012020r.pdf