Działając jako Prezes i jedyny Członek Zarządu ONICO S.A. z/s w Warszawie (dalej: „Spółka”) w związku z rozpowszechnianymi przez radcę prawnego Jarosława Kołkowskiego informacjami o rzekomej zmianie składu Rady Nadzorczej ONICO S.A. oraz odwołaniu Prezesa Zarządu ONICO S.A., niniejszym informuję:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane przez Zarząd Spółki w dniu 29 sierpnia 2019 r. na dzień 25 września 2019 r. w Warszawie (Raport Bieżący nr 35/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. uzupełniony Raportem Bieżącym nr 38/2019 z dnia 06.09.2019 r.), zostało przez Zarząd Spółki odwołane w dniu 19 września 2019 r. (Raport Bieżący nr 41/2019 z dnia 19 września 2019 r.).

2. Kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało przez Zarząd Spółki zwołane na dzień 12 listopada 2019 r. w Warszawie (Raport Bieżący nr 42/2019 z dnia 19 września 2019 r.).

3. Z uwagi na powyższe, spotkanie kilku mniejszościowych akcjonariuszy ONICO S.A., nie jest Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, zaś sporządzone na nim dokumenty nie stanowią uchwał. Walne Zgromadzenie, które zostało skutecznie odwołane nie posiada bowiem kwalifikacji organu spółki i nie jest władne podejmować jakichkolwiek decyzji, w tym powoływać czy odwoływać członków Rady Nadzorczej Spółki.

4. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne działania mające na celu ochronę interesów Spółki i jej akcjonariuszy. O kolejnych krokach Zarząd będzie informować w kolejnych komunikatach.

Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu