Tytuł raportu: Nowe linie kredytowe Emitenta i wybranych spółek z grupy kapitałowej
Data: 16.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") , informuje, że w dniu 16 maja 2019 roku Emitent oraz dwie spółki zależne Emitenta zawarły z Alior Bank S.A. umowy kredytowe.

Na mocy wskazanych wyżej umów kredytowym ONICO S.A. otrzymało dostęp do następującego finasowania:

a) kredyt odnawialny w rachunku kredytowym do kwoty 10.000.000 zł na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej;

b) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 13.000.000 zł na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej;

c) limit na gwarancje (odnawialny) do kwoty 5.000.000 zł na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej;

d) limit skarbowy do kwoty 1.000.000 zł.

Na mocy wskazanych wyżej umów kredytowym ONICO OIL S.A. otrzymało dostęp do kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 4.500.000 zł na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredy-towej.

Na mocy wskazanych wyżej umów kredytowym ONICO ENERGIA Sp. z o.o. S.K.A. otrzymało do-stęp do następującego finasowania:

e) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 4.000.000 zł na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej;

f) limit na gwarancje (odnawialny) do kwoty 4.000.000 zł – do dnia 30 kwietnia 2022 r.;

g) limit na finansowanie wierzytelności do kwoty 5.000.000 zł – do dnia 29 lipca 2020 r.;

h) limit skarbowy do kwoty 1.000.000 zł.

Opisane powyżej środku będą wykorzystywane przez daną spółkę w celu ewentualnego wsparcia bieżącej działalności operacyjnej. Ponadto Emitent wykorzysta część środków w celu refinanso-wania obecnie istniejących zobowiązań kredytowych.