Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „„Emitent”) informuje, iż w dniu 26 marca 2019 r. zawarł umowę z firmą audytorską - B-think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

B-think Audit Sp. z o.o. jest podmiotem wpisanym jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4063.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Marek
Stanio
Prezes Zarządu
Jolanta
Burzyńska
Wiceprezes Zarządu