Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia subskrypcji i dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii R.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 31 stycznia 2019 roku,
Data zakończenia subskrypcji: 11 lutego 2019 roku.

2) Data przydziału obligacji: 11 lutego 2019 roku.

3) Liczba obligacji objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała emisję nie więcej niż 12.000 (dwanaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii R.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba obligacji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 12.000 (dwanaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii R.

6) Cena po jakiej obligacje były nabywane:
Obligacje serii R były nabywane po cenie równej 971,26 zł (dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 26/100) za jedną obligację na okaziciela serii R.

6a) Opis sposobu pokrycia obligacji:
Obligacje serii R zostały pokryte gotówką.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Zapisy na obligacje serii R złożył 1 inwestor.

8) Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Obligacje na okaziciela serii R zostały przydzielone jednemu inwestorowi.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W emisji obligacji serii R nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:
Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji obligacji serii R wyniosły:
• przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0 zł,
• wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,
• sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0 zł,
• promocja oferty: 0zł.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
Marek
Stanio
Prezes Zarządu
Jolanta
Burzyńska
Wiceprezes Zarządu