Zarząd Onico S.A. informuje, iż w dniu 31 stycznia 2019 roku podjął uchwałę o emisji 12.000 (słownie: dwunastu tysięcy) obligacji na okaziciela serii R, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.

Obligacje Serii R zostaną wyemitowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 483) oraz będą oferowane do nie więcej niż 149 potencjalnych inwestorów tj. w sposób nie stanowiący oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512).

Obligacje serii R nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji.

Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale Obligacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Marek
Stanio
Prezes Zarządu
Jolanta
Burzyńska
Wiceprezes Zarządu