Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2019.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.
- raport okresowy roczny za 2018 r. – 31 maja 2019 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Marek
Stanio
Prezes Zarządu
Jolanta
Burzyńska
Wiceprezes Zarządu