Tytuł raportu: Zawarcie umów przyrzeczonych w zakresie nabycia nieruchomości
Data: 28.09.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2018 z dnia 28 maja 2018 (dot. zawarcia znaczących umów dot. nabycia nieruchomo-ści) oraz mając na uwadze spełnienie warunków zawieszających warunkujących zawarcie wła-ściwych umów przyrzeczonych, informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką CALVIAC VEN-TURES Limited z siedzibą w Limassol, Republika Cypru:

1) umowę przyrzeczoną nabycia przez Emitenta dwóch zabudowanych nieruchomości i jednej nieruchomości niezabudowanej, zlokalizowanych w miejscowości Planta, gminie Narewka, powiecie hajnowskim, województwie podlaskim, w wykonaniu zawartej umowy przed-wstępnej nieruchomości, oraz

2) umowę o charakterze rozporządzającym obejmującą przeniesienia na rzecz Emitenta wie-rzytelności przysługującej CALVIAC VENTURES Limited względem spółki Terminal Integro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plancie, zabezpieczonej hipoteką ustanowioną na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Planta, gminie Narewka, powiecie hajnowskim, województwie podlaskim sąsiadującej bezpośrednio z nieruchomo-ściami wskazanymi w punkcie 1 powyżej.

(zwane dalej łącznie: "Nieruchomościami")

Zgodnie z informacjami przekazanymi już przez Emitenta w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2018, na terenie Nieruchomości znajdują się m.in. zbiorniki i urządzenia służące do prowadzenia dzia-łalności związanej z przeładunkiem i składowaniem gazu płynnego LPG. Działy IV ksiąg wieczys-tych nieruchomości, o których mowa w punkcie 1 powyżej, nie zawierają wpisów ani wzmianek. Cena nabycia Nieruchomości oraz wierzytelności hipotecznej przekracza próg 15% wartości kapi-tałów własnych Emitenta.

W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie umowy przyrzeczonej dotyczącej sprzedaży nieruchomości oraz umowy rozporządzającej dotyczącej przeniesienia wierzytelności hipotecznej będzie mieć istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej ONICO S.A., albowiem przyczyni się do zwięk-szenia zdolności operacyjnych i logistycznych Spółki w zakresie obrotu gazem płynnym LPG.