Zarząd Onico S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 24 września 2018 roku dokonał całkowitego wykupu i umorzenia 13.790 obligacji serii M, o łącznej wartości nominalnej 13.790.000 zł. Wykup obligacji serii M nastąpił w termie wskazanym w Warunkach Emisji obligacji serii M.

Umorzenie całości obligacji serii M, wskazanych powyżej, powoduje definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków wynikających z tych umorzonych Obligacji.

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Marek
Stanio
Prezes Zarządu
Artur
Krzyk
Wiceprezes Zarządu ds. handlowych