Zarząd Onico S.A. informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2018 roku podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 30 000 Obligacji na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 1 000 zł każda.

Obligacje Serii P zostaną wyemitowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.) oraz będą oferowane do nie więcej niż 149 potencjalnych inwestorów tj. w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm.).

Obligacje serii P nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji.

Obligacje mogą zostać wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst.

Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale Obligacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Marek
Stanio
Prezes Zarządu
Artur
Krzyk
Wiceprezes Zarządu ds. handlowych