ZWZ ONICO S.A. zatwierdziło wypłatę dywidendy

Dywidenda 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONICO S.A. zadecydowało o przeznaczeniu ponad 4,45 mln zł z zysku netto Spółki za 2017 rok na dywidendę dla akcjonariuszy. Od początku swojej obecności na rynku NewConnect ONICO przekazało już na ten cel ponad 26 mln złotych.

Dywidenda wyniesie 3 zł na każdą akcję, co łącznie wynosi prawie jedną piątą całości zysku Spółki za ubiegły rok, w kwocie ponad 20 mln zł. Liczba akcji objętych tegoroczną dywidendą wynosi 1.484.052 sztuk. Jako dzień dywidendy ustalony został 14 września 2018 roku, a terminem wypłaty dywidendy będzie 5 października 2018 roku.

W poprzednim roku Spółka przeznaczyła na wypłatę dywidendy rekordowe 8,68 mln stanowiących blisko jedną czwartą zysku za 2016 rok. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wyniosła wówczas 6 zł. Warto również podkreślić, iż ONICO jest jedną z nielicznych Spółek notowanych na alternatywnym rynku New Connect, która od czasu swojego debiutu w 2011 roku regularnie wypłaca swoim akcjonariuszom dywidendę. Łącznie w ciągu 7 lat swojej obecności w alternatywnym systemie obrotu Walne Zgromadzenie przeznaczyło na ten cel ponad 26 mln złotych.

Ponadto Walne Zgromadzenie ONICO S.A. udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku wszystkim członkom zarządu i rady nadzorczej Spółki, a także zatwierdziło jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ONICO S.A. za ubiegły rok.