Grupa ONICO S.A. z solidnym zyskiem w III kwartale 2017

ONICO III Kwartał 2017

W trzecim kwartale 2017 roku Grupa ONICO S.A. zarobiła „na czysto” blisko 9 mln zł. To oznacza, że po trzech kwartałach z rzędu z zyskiem netto na poziomie zbliżonym do 5 mln zł, spółka poprawiła wyniki w ujęciu kwartał do kwartału blisko dwukrotnie.

Przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły w okresie lipiec-wrzesień 735,9 mln zł i z uwagi na zmienne otoczenie rynkowe były o prawie jedną czwartą niższe niż rok wcześniej, jednocześnie jednak proporcjonalnie zmniejszyły się koszty działalności operacyjnej (do niespełna 732 mln zł).

Narastająco po trzech kwartałach roku przychody Grupy przekroczyły 2 mld zł, a zysk netto wyniósł 19,2 mln zł. Do wyniku skonsolidowanego Grupy w dużej mierze przyczyniły się wyniki osiągnięte przez spółki Onico Oil S.A. oraz Onico Gas sp. z o.o.

W ocenie Zarządu ONICO Grupa ma za sobą udany kwartał, w którym odbudowała poziom marż jednostkowych z 2016 roku, co stanowi obiecujący sygnał przed kolejnymi okresami oraz potwierdza, że Spółka działa w oparciu o stabilne fundamenty, minimalizujące i dywersyfikujące ryzyko sezonowości, wahań cen oraz zmian otoczenia rynkowego, z jakimi Grupa miała do czynienia w 2017 roku.