Liczba akcji Udział % w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział % w głosach WZ
Capitale Tre Investments S.A. 605 000 40,77 % 1 055 000 54,55 %
Trigon Quantum Absolute Return FIZ Trigon Quantum Neutral FIZ Trigon Polskie Perły FIZ zarządzane przez Trigon TFI S.A. 385 780 25,99 % 385 780 19,95 %
(w tym Trigon Quantum Neutral FIZ) (190 136) (12,81%) (190 136) (9,83%)
Pamela Sp. z o.o. 137 500 9,27 % 137 500 7,11 %
Pozostali 355 772 23,97 % 355 772 18,39 %
Razem 1 484 052 100,00 % 1 934 052 100,00 %