Liczba akcji Udział % w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział % w głosach WZ
Capitale Tre Investments S.A. 605 000 41,84 % 1 055 000 55,64 %
Trigon Quantum Absolute Return FIZ Trigon Quantum Neutral FIZ Trigon Polskie Perły FIZ zarządzane przez Trigon TFI S.A. 385 780 26,68 % 385 780 20,35 %
(w tym Trigon Quantum Neutral FIZ) (190 136) (13,15%) (190 136) (10,03%)
Pamela Sp. z o.o. 137 500 9,51 % 137 500 7,25 %
Pozostali 317 720 21,97 % 317 720 16,75 %
Razem 1 446 000 100,00 % 1 896 000 100,00 %